Privacy Policy

1. Doel

Deze beleid geldt voor al het verwerken van persoonsgegevens uitgevoerd door Dreamtags en heeft als doel om de gebruiker te informeren over de manier waarop Dreamtags het verwerken van persoonsgegevens uitvoert (inclusief details over het type persoonsgegevens dat wordt verzameld en het doel van verwerking) en over de rechten van de gebruiker met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

2. Contact – Hoe kan ik contact opnemen?

In het geval van vragen over de Privacy Policy kan de gebruiker contact opnemen met Dreamtags via de volgende middelen:

 • Hoofdkantoor is gevestigd op: Prins Bernhardstraat 56, 7462GV Rijssen
 • Contacttelefoonnummer is: +31(0)630102781

De gebruiker kan een directe en effectieve communicatie met Dreamtags opzetten door een schriftelijke communicatie naar een van de genoemde adressen te sturen of door een e-mail te sturen naar het adres: info@dreamtags.nl Daarnaast staat hieronder informatie over de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Handelsnaam: Dreamtags
 • Identiteit van de verantwoordelijke: Dreamtags
 • Adres: Prins Bernhardstraat 56, 7462GV Rijssen
 • E-mail: info@dreamtags.nl

3. Verwerking identificatie – Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, met name,

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”)

Dreamtags verzamelt persoonlijke gegevens in haar bezit wanneer de gebruiker:

 • (i). de formulieren van dreamtagsfotografie.nl (“site”) invult;
 • (ii). zich abonneert op de nieuwsbrief;
 • (iii). antwoordt op een peiling of een webformulier invult;
 • (iv). een gedrukt formulier invult;
 • (v). een e-mail stuurt of communiceert per telefoon, die vervolgens in de corresponderende formulieren wordt geladen;

4. Verzamelde persoonsgegevens – Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Dreamtags verzamelt informatie wanneer hun webpagina bezoeken, voornamelijk door het invullen van zijn registratieformulieren.

De volgende gegevens worden verzameld: volledige naam, email and telefoonnummer.

Als regel geldt dat wanneer persoonlijke gegevens worden gevraagd om een ​​service te gebruiken of toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, de levering ervan niet verplicht is, behalve in die gevallen waarin specifiek wordt aangegeven dat het gegevens zijn die vereist zijn voor de verstrekking van de service. In dit geval kan de gebruiker vrij kiezen om niet te registreren en/of de diensten niet te contracteren.

De gebruiker verklaart en garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens waar en juist zijn en verbindt zich ertoe deze bij te werken. De wijzigingen worden gemeld aan de Functionaris Gegevensbescherming of aan het in artikel 2 hierboven vermelde adres.

De gebruiker erkent eveneens dat de door Dreamtags verzochte gegevens noodzakelijk, passend en niet teveel zijn om de in artikel 5 hieronder vermelde doelstellingen te vervullen, wat onmogelijk zou zijn als deze gegevens niet worden verstrekt.

Elke valse of onjuiste verklaring die voortvloeit uit de verstrekte informatie en gegevens, evenals de schade die deze informatie kan veroorzaken, zal voor rekening van de gebruiker zijn.

5. Doel – Wat gebruiken we persoonsgegevens voor?

De door de gebruiker opgevraagde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Indien er diensten worden aangeboden via de Site, om een ​​commerciële relatie op te zetten en te onderhouden, en om de activiteiten uit te voeren en de services van Dreamtags te verlenen (waaronder, zonder beperking, de beheer, administratie, verstrekking en verbetering van diensten).
 • Verzenden van nieuwsbrieven, evenals commerciële communicatie, promoties en/of advertenties van Dreamtags, af en toe of periodiek. De e-mailadres die de gebruiker opgeeft bij het invullen van het formulier op de Site kan daarom worden gebruikt om informatie te verzenden en updates te verstrekken over de aanvraag van diensten, evenals nieuws over Dreamtags (af en toe of periodiek), updates, informatie over gerelateerde producten of diensten, enz. Deze verwerking berust op ons legitieme belang om onze producten en diensten te promoten.
 • Uitvoeren van een enquête of een wedstrijd
 • Personaliseren van de gebruikerservaring, waardoor onze mogelijkheid om aan hun behoeften te voldoen toeneemt.
 • Verbetering van de Site en het dienstenaanbod van Dreamtags, gebaseerd op het legitieme belang van Dreamtags om zijn producten en diensten voortdurend te verbeteren.
 • Verwerken van transacties en voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Dreamtags onderworpen is, zoals fiscale verplichtingen. De gegevens die aan verwerking onderhevig zijn, zullen niet worden gebruikt voor doeleinden die afwijken van of onverenigbaar zijn met bovengenoemde doeleinden en die de oorspronkelijke verzameling ervan rechtvaardigden. Met dit alles gezegd, wordt opgemerkt dat de opgenomen gegevens, naast de doeleinden waarvoor zij uitdrukkelijk zijn verzameld, ook kunnen worden gebruikt voor het doen van statistieken, het beheren van incidenten of het uitvoeren van marktonderzoek. In deze gevallen zal Dreamtags echter een compatibiliteitsanalyse uitvoeren overeenkomstig de toepasselijke voorschriften. De verwerking zal alleen worden toegestaan ​​als het oorspronkelijke doel compatibel is met het nieuwe doel of is toegestaan ​​overeenkomstig een onafhankelijke rechtsgrondslag. In deze gevallen zal de gebruiker worden geïnformeerd over de veranderingen in het doel of de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. We remind the user that they can oppose the sending of commercial communications (unsubscribe) and stop receiving emails from Dreamtags, reliably notifying Dreamtags, which will proceed to interrupt in the shortest possible time after receiving such communication. For this purpose, it may send an email to the address indicated in Section 2, a postal mail addressed to the address indicated in Section 2 hereof, or directly follow the unsubscribe instructions detailed at the end of each email of Dreamtags.

6. Hoe wij uw informatie gebruiken?

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Ondersteuning

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, vragen we u om toestemming en gebruiken we uw informatie alleen nadat u uw toestemming hebt gegeven en alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons voor 12 maanden nadat gebruikersaccounts inactief zijn geworden of zo lang als we het nodig hebben om de doeleinden waarvoor het is verzameld zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen.

7. Toestemming

Door persoonlijke gegevens aan Dreamtags te verstrekken, verklaart de gebruiker de volledige en onvoorwaardelijke verwerking van deze gegevens door Dreamtags. De gebruiker geeft hierbij vrijwillig, uitdrukkelijk en informatief toestemming aan Dreamtags om de verzamelde gegevens te gebruiken voor de in paragraaf 5 genoemde doeleinden, evenals de opname in de Dreamtags-database.

Dreamtags voert de verwerking van de gegevens van de gebruiker uit die is gerechtvaardigd door: (i) het aangaan van een overeenkomst met Dreamtags door de gebruiker, conform de voorwaarden die de gebruiker bij het voltooien van het aanvraagformulier voor diensten (voorafgaand aan een eventuele aanstelling) beschikbaar worden gesteld en die de gebruiker (na het lezen ervan) kan accepteren door het selectievakje dat hiervoor is opgenomen; en (ii) de vrije, informatieve en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker, gegeven na het doornemen van dit privacybeleid waarin Dreamtags de behandeling informeert die het met uw gegevens zal uitvoeren, en als u hiermee akkoord gaat, door het selectievakje dat daarvoor in het aanvraagformulier voor diensten is opgenomen. De verwerking van gegevens die niet wordt gedekt door één van de rechtsgronden die hierboven zijn aangegeven, zal worden uitgevoerd als Dreamtags het noodzakelijk acht om een ​​gerechtvaardigd belang te beschermen en alleen als dit niet in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker.

8. Vervaldatum – Hoe lang bewaren we ze?

De gegevens worden vernietigd of gearchiveerd als ze niet langer strikt noodzakelijk of relevant zijn voor de in paragraaf 5 hierboven beschreven doelen. In het bijzonder worden persoonlijke gegevens bewaard zolang de zakelijke relatie van kracht is (en voor zover de gebruiker niet eerder om verwijdering heeft verzocht) en gedurende de periode waarin verplichtingen, schadeloosstellingen en/of verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de zakelijke relatie of voor de verstrekte diensten.
Dreamtags informeert dat het de essentiële informatie zal bewaren om de oorsprong van de opgeslagen gegevens te identificeren gedurende de looptijd van de relatie van de klant met Dreamtags en/of intrekking van toestemming door de gebruiker in overeenstemming met de informatie in paragraaf 5 van deze Privacyverklaring en/of de tijd die vereist is door de toepasselijke wetgeving.

9. Geheimhouding / Toewijzing / Internationale Overdracht – Deelt Dreamtags gegevens met derden?

Dreamtags zal de verzamelde persoonsgegevens privé en vertrouwelijk houden en ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in artikel 5 hierboven. Dreamtags eist het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen en persoonsgegevensverwerking door haar medewerkers en derden die diensten verlenen die toegang hebben tot de inhoud van de databases (of deze verplichtingen opnemen in de serviceovereenkomsten die Dreamtags met dergelijke providers sluit, zoals aangegeven in het volgende paragraaf).

De persoonsgegevens van de gebruiker die Dreamtags verzamelt, worden niet overgedragen, verkocht, uitgewisseld, verzonden en/of meegedeeld aan een derde buiten Dreamtags zonder de toestemming van de gebruiker, tenzij wettelijke verplichting en/of met het oog op het verlenen van diensten aan de gebruiker. Dit sluit bepaalde werknemers en serviceproviders niet in die Dreamtags in staat stellen de Site operationeel te houden, de doeleinden uit artikel 5 hierboven na te leven en/of diensten aan de gebruiker te verlenen, die de verplichting hebben aangenomen de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te waarborgen en zich te houden aan de van toepassing zijnde regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, ten tijde van de aanstelling. In de contracten met de serviceproviders worden het doel, de omvang, de inhoud, de duur, de aard en het doel van de gegevensverwerking, het type persoonsgegevens, de categorieën eigenaren van gegevens en de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Dreamtags en de aangestelde derden opgenomen.

In het bijzonder: Dreamtags kan de verstrekte persoonsgegevens met controlerende bedrijven, dochterondernemingen, filialen, verwante bedrijven en/of tussenpersonen die verbonden zijn aan Dreamtags delen.

Dreamtags kan bepaalde persoonsgegevens die door de gebruiker zijn verstrekt intern binnen Dreamtags delen, met bepaalde afdelingen, zoals administratie, marketing of IT.Tot slot moet de gebruiker weten dat Dreamtags mag (en dat Dreamtags het recht voorbehoudt) hun informatie te openbaren in de volgende gevallen: (i) wanneer dit wordt vereist door een gerechtelijke of administratieve autoriteit; (ii) als dit nodig is om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Dreamtags en deze privacyverklaring; (iii) als dit nodig is om aan de wet te voldoen; (iv) als deze gegevens nuttig zouden kunnen zijn voor de bescherming van de rechten van derden; (v) wanneer dit nuttig is voor de bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Dreamtags, haar bestuurders, dochterondernemingen, filialen, directeuren, bestuurders, medewerkers, gebruikers of het algemeen publiek; en (vi) wanneer er redelijke gronden bestaan die verband houden met openbare veiligheid, nationale verdediging of volksgezondheid.

10. Beveiliging – Hoe zorgen wij voor gegevensbeveiliging?

Dreamtags verklaart zijn intentie om de technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, overeenkomstig de bepalingen van de RGPD om hun vervalsing, verlies, raadpleging of ongeoorloofde verwerking te voorkomen.

Dreamtags garandeert geen absolute privacy bij het gebruik van de Site, aangezien de mogelijkheid dat onbevoegde derden kennis ervan kunnen nemen niet uitgesloten kan worden. De gebruiker erkent dat de bestaande technische middelen die veiligheid bieden niet ondoordringbaar zijn en dat zelfs bij het nemen van alle redelijke veiligheidsmaatregelen het mogelijk is om manipulatie, vernietiging en/of verlies van informatie te lijden. Indien een beveiligingsincident wordt gedetecteerd en dat een significant risico vormt voor de eigenaar van de gegevens, zal dit gebeurtenis onmiddellijk gemeld worden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, samen met de genomen en/of nog te nemen correctieve en palliatieve maatregelen.

Dreamtags is niet verantwoordelijk voor het verlies of de verwijdering van gegevens door gebruikers. Evenzo aanvaardt Dreamtags geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door computervirussen.

Tenslotte moeten ook gebruikers maatregelen nemen om hun informatie te beschermen. Dreamtags benadrukt dat u elke voorzorgsmaatregel neemt om uw persoonlijke informatie te beschermen tijdens het gebruik van het internet. U wordt ten minste aangeraden om regelmatig uw wachtwoord te wijzigen, met een combinatie van letters en cijfers, en ervoor te zorgen dat u een beveiligde browser gebruikt.

11. Rechten van de eigenaar van de gegevens en procedures om hun uitoefening te beantwoorden – Wat zijn mijn rechten als eigenaar van de gegevens?

De gebruiker die de eigenaar is van de gegevens, kan op elk moment de rechten uitoefenen van toegang, rectificatie, annulering, bezwaar, beperking van de verwerking, portabiliteit, vertrouwelijkheid en verwijdering met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en volgende van de RGPD, zoals van toepassing.
Het uitoefenen van deze rechten kan worden uitgevoerd door de gebruiker zelf via een e-mail aan info@dreamtags.nl, of door schriftelijke communicatie gericht aan de Functionaris voor Gegevensbescherming op het volgende adres info@dreamtags.nl, of door een van de methoden die worden vermeld in de hierboven vermelde geldende regelgeving. Dreamtags kan de nodige gegevens verzoeken om de identiteit van de eigenaar van de gegevens te valideren.

De verwijdering van sommige gegevens zal niet plaatsvinden als dit schade kan toebrengen aan de legitieme rechten of belangen van derden, of als er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren.

12. Benoeming van een Functionaris voor Gegevensbescherming

Dreamtags heeft een gedelegeerde benoemd voor de toepassing en controle van deze Privacy Policy en de relatie met de toepassingsautoriteit aan Niels de Pagter die kan worden benaderd via de volgende middelen:

 • E-mail: info@dreamtags.nl
 • Telefoon: {{dpoPhone}

13. Training – Trainen wij?

Het personeel van Dreamtags dat functies vervult met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wordt getraind om een betere bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen te garanderen.

14. Links naar derden – Bevat onze Site links naar andere sites?

De Site kan links bevatten naar websites van derden, met of zonder reclame-inhoud, waarvan de privacybeleid afwijken van dat van Dreamtags. De gelinkte websites hebben geen verband met Dreamtags en hun aanwezigheid impliceert op geen enkele manier een suggestie, uitnodiging of aanbeveling om de bestemmingsplaatsen te bezoeken of enige vorm van koppeling of associatie tussen Dreamtags en dergelijke websites. Dreamtags is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik en de activiteiten van deze gelinkte websites, noch voor schade, huidig of toekomstig, materieel of moraal, direct of indirect, die door gebruikers worden geleden en voortvloeien uit de informatie op deze sites of uit de relatie die gebruikers kunnen aangaan met derden waarvan de diensten op de Site zijn gepubliceerd. Desondanks is elk commentaar op deze gelinkte websites nuttig voor Dreamtags om de diensten te verbeteren en/of de integriteit van de Site te waarborgen. Dreamtags stelt zich ten doel om alles wat mogelijk is te doen om te voorkomen dat er links op de Site staan naar sites met illegale inhoud.

15. Cookies – Gebruiken wij cookies?

Wanneer de gebruiker de Site bezoekt, kan Dreamtags enige informatie opslaan op hun computer in de vorm van een “cookie” of vergelijkbaar bestand. De Site gebruikt cookies om (i) advertenties te volgen, (ii) gegevens over Site-verkeer te verzamelen en (iii) de gebruikerservaring te verbeteren bij het gebruik van de Site.

De gebruiker moet weten dat om de Site te bezoeken, het niet nodig is om de installatie van cookies die door de Site worden verzonden toe te staan. Dit kan alleen vereist zijn in verband met bepaalde services. De gebruiker kan cookies van de harde schijf van zijn/haar computer verwijderen, toegang tot zijn/haar computer blokkeren via zijn/haar browser of de overeenkomstige optie kiezen wanneer wordt gevraagd over de mogelijkheid om cookies voor deze doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met het Cookiebeleid van Dreamtags.

Cookies zijn informatiebestanden die een website of de aanbieder van bepaalde diensten van de site naar de harde schijf van de computer van de gebruiker overbrengt via het browserprogramma. Cookies zelf kunnen de gebruiker niet persoonlijk identificeren (hoewel ze het IP-adres van de gebruiker kunnen bevatten), maar ze stellen hen in staat om de browser van de gebruiker te herkennen en bepaalde gegevens op te slaan (het besturingssysteem van de gebruiker, de domeinnaam van de website waarvan de Site is gelinkt, onder andere). Dreamtags behoudt zich het recht voor om de diensten van derden in te huren om de gebruikers van de Site te analyseren en te begrijpen, die de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan het verbeteren van de diensten van Dreamtags mag gebruiken.

16. Goedkeuring

De gebruik van de Site door de gebruiker impliceert de kennis en volledige goedkeuring van het privacybeleid van Dreamtags en de algemene voorwaarden van Dreamtags, indien van toepassing. Evenzo accepteert de gebruiker het privacybeleid van Dreamtags en de algemene voorwaarden van Dreamtags door het verzoek tot dienstverlening te voltooien.

17. Modificaties – Is dit de meest recente versie?

Dit is de huidige versie van de Privacy Policy van Dreamtags, bijgewerkt op 10 de January, 2023.

Dreamtags kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze Privacy Policy wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf hun publicatie op de Site of als ze aan gebruikers worden gemeld via een van de beschikbare middelen, wat eerst plaatsvindt. De gebruiker dient zich regelmatig op de hoogte te stellen van de hierin opgenomen voorwaarden door periodiek in te loggen.